Katastrofa

U čekaonici Doma zdravlja u Kaknju nema gužve, samo stari Ibrahim i ja. Ponedeljak je, sedmi juni 1965, blizu je podne. Čekam na ljekarsko uvjerenje za upis u srednju školu. Tišina je. Iznenada potmuli tutanj, stakla podrhtavaju, štap iz ruke starog Ibrahima iskliznu. Zemljotres, mislimo. Rudarska sirena para nebo. Vrata na doktorovoj ordinaciji se otvaraju, medicinka sestra viče:

“Nema danas više prijema, sve se otkazuje. U jami Orasi katastrofa.”

Tišina je nestala. Žurba, plač, jauci nadolaze. Stari Ibrahim i dalje sjedi i gleda ispred sebe. Glasno ponavlja:

“Zar opet? Zar opet?”

Stodvadesetosam rudara tog dana nije izašlo iz jame. Izneseni su.

Mirsad Kulović 09. 06. 2022.