Trojanske pjesme/6

Zadnje pismo iz Troje

Ne znamo kome,
Ni zašto ga šaljemo,
Ni u koji grad,
Ni u koje vrijeme.

Odasvud samo
Muk sverazoran
Do nas stiže.

Ni na kojem pismu,
Ni jezikom kojim,
Zato se čitati
Ne može, mili.

I nije u riječi sve sadržano,
Niti vid
očinji
Dopire do izvora svijeta,
Ni misao do srca
U bezglasnoj tami.

Zato shvatit ćeš pismo ovo
Kad u krv i u smrt svoju
Zagledaš se na obali
hadskoj.

Enver Kazaz 01. 07. 2016.