Pjesme, Kafka

KAFKINA ZADNJA 

Hrčem buncam sričem u snu
I prokleto sam usamljen –
Kaže Kafka kod mene
Na posetku

I da nije pisanja
Sve ovo podnio ne bih 

Imao sam u vijeku i mrskijih
Stvari od stvaranja –
Čak i tijelo

Al ništa ne potraja tako
Dugo kao u pisanju
Odlaganje kraja:

Zato sam ja uvijek na početku 

(2020-2021)

 

BOŽJA ŠUTNJA 

Ne mili mi se kući a drugdje
Nemam kud –

Sve što bitću – staće
U zavežljaj krpeni
Pod ćefin

Blago meni – ovo kažem
Trijezan i pri svijesti:

Ni svijet
Više nije prostran –
Sve sami krajevi i počeci 

Dotle je došlo –
Božja šutnja zvana
Kafka, lašti patos u apoteci 

(2021)

Šaban Šarenkapić 11. 08. 2021.