Na pragu

Neodlučan,
Kuda si krenuo,
Kompas nema svrhu,
Sunce je negdje, dan je,
Na obje strane gotovo isto,
Čas tišina, čas grmljavina, urlik,
Tako iz sata u sat, negdje zvoni, duboko,
To Bah lično nogom pritišće strašnu pedalu,
Nema muzike, jednolično odjekuje s obje strane,
Koliko ćeš izdržati na pragu, sasvim nag, sasvim malen,
Jesi li doručkovao, ručao ili večerao, nema nikoga da potvrdi,
Čekaš li ruku da te povuče, ili da te napokon gurne, tamo gdje gledaš!

Ranko Risojević 12. 06. 2021.