Lopȁta i fûga u fȉs-mōlȕ za dvȁ mrtvacȁ

…ȅto van svȅ tȅ vȁše infjorâne kopošânte
iskẽšene fȁce sa mȑtvīman smīhȉman
plȍče inkortȅlo sa krīžȉman u kê nīstȅ povȉrovāli
ȅto van svȅ tȅ vȁše infjorâne kopošânte
po kîman kȍ pribivenȁ pribĩva travurȉna
obrẽsla ȉzvānka čȁ gingolȁjūć se na vȉtru
činĩ fîntu ol žīvjênja…

…mȅne molâjte uza fânfare od lopȁtīh lȅć u svõj grôb
žȅp zemjẽ mojẽ, njẽzīn drôb
pa da rȕsmarīn sa žȉlōn
kroz fûgu kȍ šȉlōn
iž lebrȁ mojẽ smȑti
pomuzgâ životȁ svõga
kȁrag čȁ bodȅ i pȑti
ȍštar kȍ pȑsti
zabodȅni
dubokȍ
u jȍko…

 

Siniša Vuković 15. 11. 2020.