Gaza

Vidjeh
čuh
i
Umrijeh!

Faiz Softić 23. 11. 2023.