***

prije igre predigra
prije hrane predohrana
prije sobe predsoblje
prije groba predgroblje
prije vida predviđe
prije zida predziđe
prije meta predmet
prije leta prelet
prije pada prepad
prije života smrt

i poslije

Goran Milaković 09. 10. 2010.